Zostaw nam swoje dane a my skontaktujemy
  się z tobą najszybciej jak to możliwe

  Administratorem danych osobowych przekazanych za pomocą formularza kontaktowego jest ADEX COSMETICS&PHARMA SP Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124, który na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarza przekazane dane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych i ich sprostowania. Z pełną informacją można zapoznać się TUTAJ

  Etyka i wartości w biznesie

  14.04.23
  Adex
  Etyka i wartości w biznesie

  Frederic Laloux napisał w książce “Pracować inaczej” tak: “Kiedy działamy w głębokiej uczciwości  i  odpowiadamy pozytywnie na odczuwane w nas powołanie, wszechświat robi wszystko by nam pomóc”.

  Prof. Andrzej Blikle tłumaczy to w ten sposób: „gdy działamy zgodnie z naszym systemem wartości, w  poczuciu, że robimy coś ważnego i potrzebnego, że możemy być z tego dumni, kiedy pracujemy  w  warunkach uwalniających naszą kreatywność, kiedy dano nam prawo podejmowania decyzji, gdy mamy poczucie sprawczości i wpływu na otaczającą nas rzeczywistość, a więc i na naszą przyszłość-wszechświat robi wszystko, by nam pomóc. Badania naukowe i codzienna praktyka biznesowa wskazują, że mamy statystyczną pewność sukcesu”. 

  Powyższa, jakże piękna konstatacja obu autorów podaje swoistą receptę na sukces dla każdej organizacji gospodarczej, stawiając u jej podstaw wartości etyczne.

  Faktem jest, że współczesna rzeczywistość rynkowa nie jest najłatwiejsza: wciąż rosnące koszty energii i paliw, gospodarka dotknięta problemem wysokiej inflacji czy masowy napływ produktów z  rynków azjatyckich, to istotne determinanty działań biznesowych. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w tak trudnej koniunkturze wymaga jasnych, etycznych reguł postępowania.

  Etyka z definicji jest teorią wartości moralnych, przy czym uważa się, że moralność stanowi w tym przypadku pojęcie pierwotne i niedefiniowalne, rozumiane jako pewna racjonalna właściwość każdego świadomego i wolnego czynu ludzkiego. Stąd, na poziomie ogólnym, etyka rozważa warunki postępowania moralnego, odnosi się do ocen, norm tego postępowania oraz kryteriów moralności. Jednak należy pamiętać, iż etyka sama w sobie nie wskazuje konkretnych norm, a jedynie nakreśla drogę, którą możemy śledzić, aby do tych norm dotrzeć. Etyka jako nauka stanowi pewien dyskurs, cechujący się wolnością i równością wyrażanych poglądów. Etyka zatem, ściśle związana z  moralnością,  jest czymś w pełni zależnym od człowieka i wynikającym z jego wolności wyboru.

  W niniejszym artykule postaramy się dowieść, że zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o etyczne decyzje daje podmiotom przewagę konkurencyjną oraz buduje silną pozycję na rynku.

  Przedsiębiorstwo funkcjonujące w gospodarce kapitalistycznej – wolnorynkowej, potrzebuje dobrego drogowskazu w dążeniu do osiągania swoich strategicznych celów. Kapitalizm z definicji wymyka się normom etycznym, gdyż z założenia polega na osiąganiu zysków w oparciu o wolność. Z własnego doświadczenia jednak wiemy, że etyka biznesowa nie ogranicza i nie utrudnia działań przedsiębiorcy, lecz może być moralnym wskaźnikiem przy podejmowaniu decyzji.

  Normy etyczne a budowanie relacji na rynku

  Etyka w biznesie może przynieść firmie znaczne korzyści wizerunkowe. Działania etyczne firmy w branży kosmetycznej sprawią, że będzie ona postrzegana przez pracowników, klientów czy kontrahentów jako godna zaufania. Zwiększy to ich gotowość do podjęcia współpracy i przełoży się na wzrost lojalności.

  Pozostałe korzyści etycznego biznesu to m.in.:

  • mniejsza rotacja pracowników,
  • wzrost wartości marki,
  • poprawa motywacji zatrudnionych osób,
  • mniej pomyłek podczas pracy,
  • wzrost kreatywności i wydajności pracowników,
  • większa skłonność klientów do polecania produktów lub usług firmy swoim znajomym,
  • poprawa rozpoznawalności marki,
  • mniejszy stres zawodowy w miejscu pracy,
  • większa skłonność pracowników do samorozwoju,
  • wzrost satysfakcji z pracy,
  • mniejsze ryzyko wypalenia zawodowego,
  • inspirowanie otoczenia biznesowego do społecznie odpowiedzialnych działań,
  • wzmocnienie więzi pomiędzy klientem a marką,
  • poprawa atmosfery w miejscu pracy,
  • wzrost zysków z prowadzonej działalności,
  • większa szansa na zawarcie nowych kontraktów biznesowych,
  • możliwość promocji biznesu w lokalnej społeczności.

  Uniwersalne wartości etyczne w biznesie

  • uczciwość – jest podstawową zasadą etyczną, która pozwala zdobyć zaufanie klientów i  kontrahentów. W jej ramach należy m.in. regulować zobowiązania podatkowe, przestrzegać zasady uczciwej konkurencji, zapewniać sprawiedliwe warunki zatrudnienia
  • rzetelność – dotyczy m.in. sumiennej i terminowej realizacji zamówień oraz dotrzymywania złożonych obietnic,
  • transparentność – przejrzyste informowanie przez przedsiębiorcę wszystkich interesariuszy o  działaniach firmy, które mają wpływ na otoczenie (np. pracowników, partnerów biznesowych, klientów czy społeczność lokalną). Z zasadą transparentności wiążą się również jasne i jednoznaczne zapisy zawieranych umów,
  • odpowiedzialność – gotowość firmy do ponoszenia konsekwencji błędnych decyzji i usuwania ich negatywnych skutków,
  • prawdomówność – odnosi się do postępowania, które nie wprowadza w błąd swoich klientów i partnerów biznesowych, np. w odniesieniu do cen czy jakości oferowanych produktów i usług,
  • sprawiedliwość – uznawanie praw przysługujących innym, np. pracownikom, partnerom biznesowym czy konkurencji,
  • szacunek – tolerancja dla wszystkich osób w otoczeniu biznesowym  

  Podsumowanie

  Współczesny biznes dostrzega nie tylko konieczność zachowania etycznych norm w prowadzonej działalności, ale również coraz częściej uznaje takie postępowanie za szansę w poszukiwaniu przewag konkurencyjnych, bowiem oznacza to lepszą integrację procesów biznesowych z potrzebami kluczowych interesariuszy. Nauka o zarządzaniu przypatruje się zatem z uwagą tym zjawiskom, proponując nowe podejścia do kwestii prowadzenia biznesu w zgodzie z ogólnym interesem ekonomicznym i społecznym.  Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji